(ďalej len „VOP“)

 

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti: 3DOM projekt s. r.o. , so sídlom Bezručova 545/12, 085 01 Badejov, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 45017/P, IČO: 54130093 ,

DIČ: 2020322645, tel. 0910 333 997, e-mail: obchod@3dom.sk

webové sídlo:

www.3dom.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám - spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)

1.2.1 pre kúpu projektovej dokumentácie rodinných domov a iných stavieb,

1.2.2 pre kúpu katalógov

1.3 Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch oproti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu.

1.4 Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

a na realizáciu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

1.5 Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:

a) Projekt architektonicko – stavebného riešenia, ktorý obsahuje: súhrnnú technickú správu, výkresy : Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily,

výpisy podláh, okien, dverí.

b) Projekt požiarno-bezpečnostného riešenia, ktorý obsahuje: technickú správu a výkresy

c) Projekt statiky obsahuje: technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.

d) Projekt vykurovania obsahuje: technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov kúrenia, schému zapojenia, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

e) Projekt zdravotechnickej inštalácie obsahuje: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.

f) Projekt elektroinštalácie obsahuje: Technickú správu, rozvody zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzačov, bleskozvod a výkaz materiálu.

g) Položkový rozpočet a výkaz výmer. Položkový rozpočet, je podrobný v časti

„Architektúra“ a „Statika“ a aproximatívny v jednotlivých profesiách.

1.6 Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.

1.7 Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.

1.8 Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.

1.9 Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.

1.10 Projekt v elektronickej verzii na archívne účely (PEVA) , slúži výhradne na archívne účely, prípadne pre potreby banky na vybavenie hypotekárneho úveru, alebo v niektorých prípadoch pre potreby stav.úradu. Tento projekt nie je editovateľný a môže si ho Kupujúci objednať iba v prípade, ak už má zakúpený základný projekt rodinného domu od Predávajúceho.

Projekt v elektronickej forme obsahuje:

a) Zjednodušený pôdorys nadzemných podlaží s vonkajšími rozmermi a výmerou miestností vo formáte PDF

b) Pôdorys základov, Pôdorysy nadzemných podlaží, Pôdorys strechy, Rezy, Pohľady vo formáte JPG s označením archív (iba časť Architektúra)

c) Výpis prvkov vo formáte PDF

d) Textovú časť, ktorá zahŕňa všetky sprievodné a technické správy základného projektu rodinného domu z tlačenej verzie vo formáte DOC

e) Projekt v elektronickej verzii na archívne účely nezahŕňa výkresovú časť jednotlivých profesií.

1.11 Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.

1.12 Zákaznícka podpora je pre kupujúceho, ktorý si už zakúpil projektovú dokumentáciu predávajúceho. Platnosť podpory v zákazníckej zóne

je max. 5 rokov a slúži na podporu pri výstavbe rodinného domu.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

2.3 Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:

2.3.1 osobne v sídle Predávajúceho , kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu s architektmi,

2.3.3 prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u Predávajúceho

2.3.4 cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.3dom.sk, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať.

V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť telefonickú linku Predávajúceho: 0910 333 977, alebo e-mail

obchod@3dom.sk.

Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude objednávka akceptovaná až po uhradení zálohy za tovar, teda dňom prijatia platby zálohy na účet Predávajúceho.

2.4 Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných tovarov a k súhlasu s nimi pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

2.5 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.

2.6 Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar (podľa bodu 1.2.1) potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v katalógu , v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

3.2 Pri objednaní tovaru - typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred odoslaním tovaru úhrada preddavku/zálohy vo výške aktuálnej ceny uvedenej na webovom sídle Predávajúceho www.3dom.sk s tým, že platbu zálohy je možné realizovať po odoslaní objednávky :

3.2.1 prevodom cez internet banking (číslo účtu – IBAN : SK96 8330 0000 0022 0241 6927)

3.2.2 platobnými systémami 

3.3 Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná.

3.4 Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania Kupujúceho. Zmenu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3.5 V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.1. sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.2. nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné.

3.6 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.4. Dodacie podmienky

4.1 Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín expresnej alebo superexpresnej dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia zálohy za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej alebo superexpresnej dodávky tovaru sa doporučuje z kapacitných dôvodov vopred telefonicky preveriť. Príplatky za expresnú alebo superexpresnú dodávku tovaru budú zúčtované v konečnej faktúre.

4.2 Termíny dodania tovaru, príplatky a zálohy (termín má každý dom uvedený na stránke katalógu) :

- Štandardný typový projekt rodinného domu – termín dodania je 30 pracovných dní , bez príplatku - záloha 200,- EUR

- Štandardný typový projekt rodinného domu – expresný termín dodania je 20 dní, príplatok +10% - záloha 200,- EUR

- Štandardný typový projekt rodinného domu - superexpresný termín dodania je 16 dní, príplatok +20% - záloha 200,- EUR

- V prípade zmeny projektu a požiadavke na prepočet teplotechnického hodnotenia stavby je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a cena za nový prepočet je 250,00 EUR, ktorú je potrebné uhradiť vopred.

- Projekt v elektronickej verzii na archívne účely (PEVA) , ktorý nie je editovateľný, si môže Kupujúci objednať iba v prípade, ak už má zakúpený základný projekt rodinného domu od Predávajúceho – termín dodania 16 pracovných dní. Cena za PEVA je 130,-EUR, ktorú je potrebné uhradiť vopred.

- Individuálny projekt – Pre získanie viac informácii je potrebné napísať na e-mail: atelier@fottapopadic.sk. Termíny sú podľa voľných kapacít v projekcii Predávajúceho. 

4.3 Možnosti dodania a doobjednania tovaru:

4.3.1 Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá kompletnú projektovú dokumentáciu v šiestich vyhotoveniach (paré) len v listinnej podobe (3 paré projektu na stavebné povolenie v mierke 1:100 a 3 paré realizačného projektu v mierke 1:50). Spolu 6 paré. Kupujúci si môže doobjednať maximálne jedno paré projektu na stavebné povolenie v cene 100,- EUR a maximálne jedno paré realizačného projektu v cene 150,- EUR. Doobjednanie jedného paré realizačného projektu je možné iba v prípade, ak už Kupujúci má zakúpený kompletný projekt rodinného domu (3 paré projektu na stavebné povolenie v mierke 1:100 a 3 paré realizačného projektu v mierke 1:50).

4.5 Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky a prijatia zálohy od Kupujúceho Predávajúcim. So stavom objednávky sa môže Kupujúci zoznámiť prostredníctvom linky Predávajúceho 0910 333 997 alebo dotazom na e-mail: obchod@3dom.sk . Zjednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru) . V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.

4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou.

 

5. Stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.

5.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

5.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uvedeného v bode 1.2.2. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša Kupujúci.

5.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1. nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst.c, zákona č. 102/2014 .

5.5 V prípade, že Kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1 pred prevzatím tovaru, obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR, ako kompenzáciu za vykonané práce.

5.6 V prípade, ak si Kupujúci bez právne relevantného dôvodu neprevezme objednaný tovar uvedený v bode 1.2.1 do 30 dní od dohodnutého termínu dodania tovaru a nedá písomné zrušenie objednávky, považuje sa objednávka za stornovanú.

V prípade stornovania a znovuobjednania toho istého tovaru podľa bodu 1.2.1 rovnakým Kupujúcim alebo na ten istý pozemok, Kupujúci nemá nárok na akciové zľavy v trvaní 24 mesiacov.

5.7 Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na webovom sídle Predávajúceho: www.3dom.sk

 

6. Zľavy a akcie

6.1 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať rôzne akčné zľavy a tieto budú uvádzané vždy na webovom sídle Predávajúceho: www.3dom.sk, príp. v tlačených médiách a budú platné iba po dobu uvedenú v týchto médiách. Akčné zľavové ceny budú platné, pokiaľ v tomto termíne bude projektová dokumentácia objednaná a bude uhradená celá záloha za tovar.

6.2 Pri akčných zľavách nie je možné si uplatniť žiadne ostatné zľavy.

 

7. Záruky a reklamácie

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení).

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním. V prípade, že sa Kupujúcemu zničia výkresy, má možnosť si ich objednať samostatne cene 50,- EUR za každý výkres (max. do počtu 3 ks) + poštovné, alebo si môže doobjednať 1 celé paré Kupujúceho v cene viď. článok 4, bod 4.3.1 týchto VOP + poštovné .

7.4 Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru ( chýbajúce paré, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby.

7.5 Vady projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť písomným oznámením. Riadne oznámenie vád musí obsahovať dostatočný popis vady, označenie časti tovaru, na ktorej sa vada nachádza. Oznámenie vád musí byť v lehote uvedenej v tomto článku preukázateľne doručené Predávajúcemu.

O reklamácii bude rozhodnuté do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote.

7.6 K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované.

7.7 Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

 

8. Autorské práva - Licencia

8.1 Projektová dokumentácia je vyjadrením architektonického diela, ktoré je chránené autorským právom. Predávajúci je nositeľom autorských práv k architektonickým dielam uverejneným v ponukovom Katalógu projektových riešení.

Kúpna zmluva je zároveň licenčnou zmluvou, ktorá Kupujúceho oprávňuje na použitie architektonického diela. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu

Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho udeliť licenciu tretej osobe. Zmeny architektonického diela je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom Zhotoviteľa. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na dobu do kolaudácie stavby postavenej na základe projektovej dokumentácie. Práva nadobúdateľa ani iného vlastníka stavby tým nie sú dotknuté. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

8.2 Bez písomného súhlasu autora nie je Kupujúci oprávnený použiť vizualizáciu rodinného domu na propagačné účely. V prípade, že od autora tento súhlas obdrží, pri použití vyobrazenia rodinných domov a projektových riešení z Katalógu rodinných domov na propagáciu, je Kupujúci povinný uvádzať vyobrazenie spoločne s logom autora, názvom v tvare 3DOM.sk a názvom domu, pod ktorým je uvádzaný v Katalógu rodinných domov a na webovom sídle www.3dom.sk

8.3 Kupujúci je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k vybaveniu povolení potrebných k výstavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke. V prípade porušenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

 

9. Ochrana osobných údajov

Je uvedená v samostatnom dokumente

 

10. Záverečné ustanovenia VOP

10.1 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.3dom.sk

10.2 Pokiaľ sa líšia celkové rozpočtové náklady uvedené pod konkrétnym rodinným domom na internete a v katalógu, platia z dôvodu promptnejšej aktualizácie

ceny uvedené na internetovej stránke www.3dom.sk

10.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.